Menu

Projekt pt. „Kucharz i hotelarz nowej generacji”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-1024x97.png
Serdecznie zapraszamy, uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie, kształcących się na kierunku technik hotelarstwa oraz technik żywienie i usług gastronomicznych zainteresowanych podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych do udziału w projekcie pt. „Kucharz i hotelarz nowej generacji” RPWM.02.04.01-28-0103/20.
Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia:


1. Diagnoza
2. Barista
3. Barman
4. Kiper
5. Autoprezentacja
6. Warsztat ICT – Praca z multimediami
7. Staż uczniowski

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:


Regulamin uczestnictwa


zał.1. Formularz rekrutacyjny

zał.2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

zał.3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

zał.4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody udostępniania wizerunku

zał.5. Kryteria rekrutacyjneDla uczestników dojeżdżających i mieszkających w innej miejscowości niż znajduje się szkoła zapewniony zostanie ryczałtowy zwrot kosztów dojazdu za każdy przejazd na i z zajęć, zgodnie z listą obecności na zajęciach.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest nabycie kompetencji pracowniczych u 30 uczniów/nic z kierunku technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie poprzez uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych, kompetencji kluczowych ICT oraz umiejętności uniwersalnych w wyniku realizacji form wsparcia w postaci diagnozy, szkoleń/warsztatów i stażu uczniowskiego w okresie III.2021-XII.2021 roku.


Realizacja projektu ma przełożyć się na wzrost zatrudnialności uczestników projektu poprzez nabycie oraz potwierdzenie kwalifikacji i umiejętności praktycznych i zastosowanie ich w praktyce u Pracodawcy. Działania pozwalają na zwiększenie zatrudnialności uczniów szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego. Projekt przyczynia się do wzmocnienia powiązania systemu kształcenia i szkolenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrostu jakości systemu szkoleń służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego. Projekt realizuje założenia MODEL 1.
a) zdiagnozowanie ucznia/słuchacza pod kątem uzupełnienia jego umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki w celu skierowania go na staż zawodowy oraz kursy/szkolenia (o ile dotyczy), z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem.
b) realizacja staży uczniowskich dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy. Model został dodatkowo rozszerzony o wsparcie w postaci wyposażenie uczniów w dodatkowe umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz w miękkie kompetencje pracownicze, które zostaną uzyskane w trakcie kursów/szkoleń powiązanych z profilem kształcenia, wybranych przy udziale pracodawców i poprzedzonych diagnozą ucznia, jak również o kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów.