Menu

Projekt pt. „e-Kompetencje w zawodzie”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-1024x97.png
Serdecznie zapraszamy, uczniów Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie, kształcących się na kierunku technik informatyk zainteresowanych podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych do udziału w projekcie pt. „e-Kompetencje w zawodzie” RPWM.02.04.01-28-0062/20.
Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia:


1. Diagnoza
2. Nowoczesne technologie przestrzennego projektowania
3. Warsztat ICT – Efektywne przetwarzanie tekstów
4. Projektowanie CAD
5. Komunikacja interpersonalna i praca w zespole
6. Informatyczna obsługa e-handlu
7. Zarządzanie systemami społecznościowymi w firmie – social media
8. StażDokumenty rekrutacyjne do pobrania:


Regulamin uczestnictwa


zał.1. Formularz rekrutacyjny

zał.2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

zał.3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

zał.4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody udostępniania wizerunku

zał.5. Kryteria rekrutacyjne

Dla uczestników dojeżdżających i mieszkających w innej miejscowości niż znajduje się szkoła zapewniony zostanie ryczałtowy zwrot kosztów dojazdu za każdy przejazd na i z zajęć, zgodnie z listą obecności na zajęciach.


Krótki opis projektu

Celem projektu jest nabycie kompetencji pracowniczych u 20 uczniów/nic z kierunku technik informatyk Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie poprzez uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych, kompetencji kluczowych ICT oraz umiejętności uniwersalnych w wyniku realizacji form wsparcia w postaci diagnozy, szkoleń/warsztatów i stażu uczniowskiego w okresie 06.2021-06.2022 roku.

Realizacja projektu ma przełożyć się na wzrost zatrudnialności uczestników projektu poprzez nabycie oraz potwierdzenie kwalifikacji i umiejętności praktycznych i zastosowanie ich w praktyce u Pracodawcy. Działania pozwalają na zwiększenie zatrudnialności uczniów szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego. Projekt przyczynia się do wzmocnienia powiązania systemu kształcenia i szkolenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrostu jakości systemu szkoleń służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego. Projekt realizuje założenia MODEL 1.
a) zdiagnozowanie ucznia/słuchacza pod kątem uzupełnienia jego umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki w celu skierowania go na staż zawodowy oraz kursy/szkolenia (o ile dotyczy), z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem.
b) realizacja staży uczniowskich dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy. Model został dodatkowo rozszerzony o wsparcie w postaci wyposażenie uczniów w dodatkowe umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz w miękkie kompetencje pracownicze, które zostaną uzyskane w trakcie kursów/szkoleń powiązanych z profilem kształcenia, wybranych przy udziale pracodawców i poprzedzonych diagnozą ucznia, jak również o kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów.