Menu

Projekt pt. „Potwierdź swoje kwalifikacje językowe!”

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dorosłe, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, do udziału w projekcie pt. „Potwierdź swoje kwalifikacje językowe” RPWM.02.03.01-28-0108/18.

Działania projektu polegają na kompleksowym wsparciu osób dorosłych w zakresie potwierdzania posiadanych kwalifikacji językowych (j. angielski). Jest to forma wsparcia skierowana do uczestników, którzy posiadają już wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z ww. zakresu, a nie mają ich formalnego potwierdzenia. Zazwyczaj barierą są koszty związane z przystąpieniem do egzaminów i wydaniem dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

Zadania projektu polegają na organizacji bezpłatnych egzaminów językowych dla uczestników projektu. Projekt skierowany jest do osób dorosłych:

– o niskich kwalifikacjach tj. posiadających wykształcenie co najwyżej średnie (posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3; stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie) i/lub wiek powyżej 50 roku życia,

– z własnej inicjatywy zainteresowanych podnoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji,

– uczących się, pracujących lub zamieszkujących, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego,

– nieprowadzących działalności gospodarczej

Co najmniej 30% uczestników będą stanowiły osoby powyżej 50 roku życia.Wypełnij formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie. Liczba miejsc ograniczona!


Zgłoszenie do projektu wymaga w pierwszej kolejności zgłoszenia on-line, a następnie dostarczenie formularza rekrutacyjnego do biura Centrum Wiedzy i Nauki, ul. Stawigudzka 7 lok. E, 10-687 Jaroty.

Formularz zgłoszeniowy on-line

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:


Regulamin uczestnictwa

zał.1. Zgłoszenie udziału do projektu

zał.2. Formularz rekrutacyjny

zał.3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

zał.4. Oświadczenie uczestnika

zał.5. Oświadczenie i wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku

Krótki opis projektu

Celem projektu jest formalne potwierdzenie kwalifikacji językowych 720 (368K/352M) osób dorosłych z województwa warmińsko-mazurskiego, wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, z własnej inicjatywy zainteresowanych uczeniem się, poprzez uzyskanie międzynarodowego certyfikatu językowego (j.angielski) w okresie od września 2019 do czerwca 2021 roku.

Rezultatem projektu będzie wzrost liczby osób dorosłych z grup defaworyzowanych, które potwierdziły poziom wiedzy i umiejętności językowych.