Menu

Projekt pt. „Zamkowe kursy zawodowe – edycja 2”

Serdecznie zapraszamy, uczniów Zespół Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku, kształcących się na kierunku technik hotelarstwa, technik technologii żywności oraz technik żywienia i usług gastronomicznych zainteresowanych podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych do udziału w projekcie pt. „Zamkowe kursy zawodowe – edycja 2″ RPWM.02.04.01-28-0061/18.


Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia:


1. Diagnoza
2. Kurs Specjalistyczny, branżowy język obcy (j. angielski)
3. Kurs ECDL
4. Szkolenie pt. Zarządzanie czasem
5. Kurs Carwingu
6. Kurs Prawo jazdy kat. B
7. Szkolenie z analizy żywności
8. Szkolenie Autoprezentacja
9. Szkolenie Trening asertywności
10. Kurs Barmana
11. Kurs Barista
12. Staż zawodowy

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:


Regulamin uczestnictwa

zał.1. Zgłoszenie udziału do projektu

zał.2. Formularz rekrutacyjny

zał.3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

zał.4. Oświadczenie uczestnika

zał.5. Oświadczenie i wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku

Krótki opis projektu

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności pracowniczych 24 uczniów/nic Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku poprzez realizowane w ramach projektu wsparcie w postaci szkoleń, kursów i staży zawodowych w okresie wrzesień 2019-wrzesień 2020.
Realizacja projektu ma przełożyć się na wzrost zatrudnialności uczestników projektu poprzez nabycie oraz potwierdzenie kwalifikacji i umiejętności praktycznych i zastosowanie ich w praktyce u Pracodawcy. Działania pozwalają na zwiększenie zatrudnialności uczniów szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego. Projekt przyczynia się do wzmocnienia powiązania systemu kształcenia i szkolenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrostu jakości systemu szkoleń służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego. Projekt realizuje założenia MODEL 1.
a) zdiagnozowanie ucznia/słuchacza pod kątem uzupełnienia jego umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki w celu skierowania go na staż zawodowy oraz kursy/szkolenia, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem
b) realizacja staży zawodowych dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy.
Model został dodatkowo rozszerzony o wsparcie w postaci wyposażenie uczniów w dodatkowe umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz w miękkie kompetencje pracownicze, które zostaną uzyskane w trakcie kursów/szkoleń powiązanych z profilem kształcenia, wybranych przy udziale pracodawców i poprzedzonych diagnozą ucznia.