Menu

Projekt pt. „Szanse życiowe poprzez kursy i staże zawodowe”

Serdecznie zapraszamy, uczniów Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie, kształcących się na kierunku technik informatyk zainteresowanych podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych do udziału w projekcie pt. „Szanse życiowe poprzez kursy i staże zawodowe” RPWM.02.04.01-28-0088/19.


Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia:


1. Diagnoza
2. Kurs pt. Branżowy język angielski (TOEIC)
3. Kurs pt. ECDL – poziom zaawansowany
4. Szkolenie pt. Trening asertywności
5. Szkolenie pt. Projektowanie i wydruk 3D
6. Szkolenie pt. Programowanie/robotyka
7. Kurs Prawo jazdy kat. B
8. Staż

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:


Regulamin uczestnictwa

zał.1. Zgłoszenie udziału do projektu

zał.2. Formularz rekrutacyjny

zał.3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

zał.4. Oświadczenie uczestnika

zał.5. Oświadczenie i wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku

Krótki opis projektu

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności pracowniczych oraz wzrost kwalifikacji 20 uczniów/nic Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie kształcących się na kierunku technik informatyk poprzez realizowane w ramach projektu wsparcie w postaci diagnozy, szkoleń/kursów i staży zawodowych w okresie wrzesień 2019 – wrzesień 2020 roku.
Realizacja projektu ma przełożyć się na wzrost zatrudnialności uczestników projektu poprzez nabycie oraz potwierdzenie kwalifikacji i umiejętności praktycznych i zastosowanie ich w praktyce u Pracodawcy. Działania pozwalają na zwiększenie zatrudnialności uczniów szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego. Projekt przyczynia się do wzmocnienia powiązania systemu kształcenia i szkolenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrostu jakości systemu szkoleń służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego. Projekt realizuje założenia MODEL 1.
a) zdiagnozowanie ucznia/słuchacza pod kątem uzupełnienia jego umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki w celu skierowania go na staż zawodowy oraz kursy/szkolenia, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem
b) realizacja staży zawodowych dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy. Model został dodatkowo rozszerzony o wsparcie w postaci wyposażenie uczniów w dodatkowe umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz w miękkie kompetencje pracownicze, które zostaną uzyskane w trakcie kursów/szkoleń powiązanych z profilem kształcenia, wybranych przy udziale pracodawców i poprzedzonych diagnozą ucznia. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań/zadań: współpracę z pracodawcami, Kursy zawodowe, szkolenia umiejętności pracowniczych. Zdobyta wiedza zostanie zastosowana w praktyce w ramach stażu u pracodawców. Projekt jest skierowany do 20 uczniów/nic z ZS w Reszlu z kierunku T.informatyk oraz T.cyfrowych procesów graficznych. Realizacja projektu ma przełożyć się na wzrost zatrudnialności uczestników projektu poprzez nabycie oraz potwierdzenie kwalifikacji i umiejętności praktycznych i zastosowanie ich w praktyce u Pracodawców.