Menu

Projekt pt. „Staże zawodowe atutem przyszłego pracownika”

Serdecznie zapraszamy, uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie, kształcących się na kierunku technik logistyk i technik pojazdów samochodowych zainteresowanych podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych do udziału w projekcie pt. „Staże zawodowe atutem przyszłego pracownika” RPWM.02.04.01-28-0083/19.


Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia:


1. Diagnoza uczestnika
2. Kurs branżowy język angielski
3. Szkolenie pt. Zarządzanie czasem
4. Kurs ECDL
5. Szkolenie pt. Optymalizacja procesów sprzedażowych – SOLVER
6. Szkolenie pt. Przyciemnianie szyb
7. Szkolenie pt. Komunikacja interpersonalna
8. Szkolenie pt. Projektowanie i Wydruk 3D
9. Kurs Prawo jazdy kat. B
10. Staż

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:


Regulamin uczestnictwa

zał.1. Zgłoszenie udziału do projektu

zał.2. Formularz rekrutacyjny

zał.3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

zał.4. Oświadczenie uczestnika

zał.5. Oświadczenie i wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku

Krótki opis projektu

Celem projektu jest nabycie kompetencji pracowniczych u 18 uczniów/nic z kierunku technik logistyk i technik pojazdów samochodowych z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie poprzez uzyskanie kwalifikacji i umiejętności praktycznych w wyniku realizacji form wsparcia w postaci diagnozy, kursów/szkoleń i odbycia stażu zawodowego w okresie wrzesień 2019 – wrzesień 2020 roku.
Realizacja projektu ma przełożyć się na wzrost zatrudnialności uczestników projektu poprzez nabycie oraz potwierdzenie kwalifikacji i umiejętności praktycznych i zastosowanie ich w praktyce u Pracodawcy. Działania pozwalają na zwiększenie zatrudnialności uczniów szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego. Projekt przyczynia się do wzmocnienia powiązania systemu kształcenia i szkolenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrostu jakości systemu szkoleń służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego. Projekt realizuje założenia MODEL 1.
a) zdiagnozowanie ucznia/słuchacza pod kątem uzupełnienia jego umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki w celu skierowania go na staż zawodowy oraz kursy/szkolenia, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem
b) realizacja staży zawodowych dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy.
Model został dodatkowo rozszerzony o wsparcie w postaci wyposażenie uczniów w dodatkowe umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz w miękkie kompetencje pracownicze, które zostaną uzyskane w trakcie kursów/szkoleń powiązanych z profilem kształcenia, wybranych przy udziale pracodawców i poprzedzonych diagnozą ucznia.