Menu

Projekt pt. „Staże i kursy zawodowe – możliwością sukcesu”

Serdecznie zapraszamy, uczniów Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie, kształcących się na kierunku technik informatyk, technik leśnik, technik mechanik zainteresowanych podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych do udziału w projekcie pt. „Staże i kursy zawodowe – możliwością sukcesu” RPWM.02.04.01-28-0091/19.


Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia:


1. Diagnoza
2. Kurs pt. Branżowy język angielski
3. Szkolenie pt. Praktyczne wykorzystanie narzędzi on-line w pracy zawodowej
4. Szkolenie pt. Radzenie sobie ze stresem
5. Szkolenie pt. mLas inżynier na system Android
6. Szkolenie pt. Praca z leśną mapą numeryczną na poziomie nadleśnictwa z wykorzystaniem systemu QGIS
7. Kurs pt. Komputerowe Wspomaganie Projektowania 2D i 3D – AUTOCAD
8. Szkolenie pt. Wydruk 3D – wykorzystanie w praktyce
9. Szkolenie pt. Robotyka/Programowanie
10. Staż

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:


Regulamin uczestnictwa

zał.1. Zgłoszenie udziału do projektu

zał.2. Formularz rekrutacyjny

zał.3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

zał.4. Oświadczenie uczestnika

zał.5. Oświadczenie i wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku

Krótki opis projektu

Celem projektu jest nabycie kompetencji pracowniczych u 20 uczniów/nic z kierunku technik informatyk, technik leśnik, technik mechanik z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie poprzez uzyskanie kwalifikacji i umiejętności praktycznych w wyniku realizowanego wsparcia w postaci diagnozy, kursów/szkoleń zawodowych oraz odbycia staży u pracodawców w okresie wrzesień 2019 – wrzesień 2020 roku.
Realizacja projektu ma przełożyć się na wzrost zatrudnialności uczestników projektu poprzez nabycie oraz potwierdzenie kwalifikacji i umiejętności praktycznych i zastosowanie ich w praktyce u Pracodawcy. Działania pozwalają na zwiększenie zatrudnialności uczniów szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego. Projekt przyczynia się do wzmocnienia powiązania systemu kształcenia i szkolenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrostu jakości systemu szkoleń służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego. Projekt realizuje założenia MODEL 1.
a) zdiagnozowanie ucznia/słuchacza pod kątem uzupełnienia jego umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki w celu skierowania go na staż zawodowy oraz kursy/szkolenia, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem
b) realizacja staży zawodowych dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy.
Model został dodatkowo rozszerzony o wsparcie w postaci wyposażenie uczniów w dodatkowe umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz w miękkie kompetencje pracownicze, które zostaną uzyskane w trakcie kursów/szkoleń powiązanych z profilem kształcenia, wybranych przy udziale pracodawców i poprzedzonych diagnozą ucznia.