Menu

Projekt pt. „Przepis na sukces to MALINOWO”

Serdecznie zapraszamy, uczniów Zespołu Szkół im. E. Biedrawiny Sukertowej w Malinowie, kształcących się na kierunku technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych zainteresowanych podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych do udziału w projekcie pt. „Przepis na sukces to MALINOWO” RPWM.02.04.01-28-0090/19.


Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia:


1. Diagnoza
2. Kurs pt. Branżowy język angielski
3. Kurs pt. Prawo jazdy kat. B
4. Staż

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:


Regulamin uczestnictwa

zał.1. Zgłoszenie udziału do projektu

zał.2. Formularz rekrutacyjny

zał.3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

zał.4. Oświadczenie uczestnika

zał.5. Oświadczenie i wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku

Krótki opis projektu

Celem projektu jest nabycie kompetencji pracowniczych u 20 uczniów/nic (10K,10M) z kierunku technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie poprzez uzyskanie kwalifikacji i umiejętności praktycznych w wyniku ukończenia formy wsparcia w postaci w postaci diagnozy, kursów/szkoleń i odbycia staży u pracodawców w okresie wrzesień 2019 – wrzesień 2020 roku.
Realizacja projektu ma przełożyć się na wzrost zatrudnialności uczestników projektu poprzez nabycie oraz potwierdzenie kwalifikacji i umiejętności praktycznych i zastosowanie ich w praktyce u Pracodawcy. Działania pozwalają na zwiększenie zatrudnialności uczniów szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego. Projekt przyczynia się do wzmocnienia powiązania systemu kształcenia i szkolenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrostu jakości systemu szkoleń służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego. Projekt realizuje założenia MODEL 1.
a) zdiagnozowanie ucznia/słuchacza pod kątem uzupełnienia jego umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki w celu skierowania go na staż zawodowy oraz kursy/szkolenia, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem
b) realizacja staży zawodowych dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy.
Model został dodatkowo rozszerzony o wsparcie w postaci wyposażenie uczniów w dodatkowe umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz w miękkie kompetencje pracownicze, które zostaną uzyskane w trakcie kursów/szkoleń powiązanych z profilem kształcenia, wybranych przy udziale pracodawców i poprzedzonych diagnozą ucznia.