Menu

Projekt pt. „Komputerowa droga do przyszłości”

Serdecznie zapraszamy, uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie, kształcących się na kierunku technik informatyk zainteresowanych podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych do udziału w projekcie pt. „Komputerowa droga do przyszłości” RPWM.02.04.01-28-0092/19.


Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia:


1. Diagnoza
2. Szkolenie pt. Radzenia sobie ze stresem
3. Kurs pt. Projektowanie 2D – CAD
4. Szkolenie pt. Projektowanie i wydruk 3D
5. Szkolenie pt. Programowanie i robotyka
6. Szkolenie pt. Zarządzanie czasem
7. Kurs pt. Branżowy język angielski
8. Kurs pt. Prawo jazdy kat. B
9. Staż

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:


Regulamin uczestnictwa

zał.1. Zgłoszenie udziału do projektu

zał.2. Formularz rekrutacyjny

zał.3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

zał.4. Oświadczenie uczestnika

zał.5. Oświadczenie i wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku

Krótki opis projektu

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności pracowniczych 18 uczniów/nic Zespołu Szkół Zawodowych im. Santora Petöfi w Ostródzie kształcących się na kierunku technik informatyk poprzez realizowane w ramach projektu wsparcie w postaci diagnozy, szkoleń/kursów i staży zawodowych w okresie wrzesień 2019 – wrzesień 2020 roku.
Realizacja projektu ma przełożyć się na wzrost zatrudnialności uczestników projektu poprzez nabycie oraz potwierdzenie kwalifikacji i umiejętności praktycznych i zastosowanie ich w praktyce u Pracodawcy. Działania pozwalają na zwiększenie zatrudnialności uczniów szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego. Projekt przyczynia się do wzmocnienia powiązania systemu kształcenia i szkolenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrostu jakości systemu szkoleń służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego. Projekt realizuje założenia MODEL 1.
a) zdiagnozowanie ucznia/słuchacza pod kątem uzupełnienia jego umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki w celu skierowania go na staż zawodowy oraz kursy/szkolenia, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem;
b) realizacja staży zawodowych dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy. Model został dodatkowo rozszerzony o wsparcie w postaci wyposażenie uczniów w dodatkowe umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz w miękkie kompetencje pracownicze, które zostaną uzyskane w trakcie kursów/szkoleń powiązanych z profilem kształcenia, wybranych przy udziale pracodawców i poprzedzonych diagnozą ucznia.