Menu

Projekt pt. „Dodatkowe kwalifikacje szansą dobrego zatrudnienia”

Serdecznie zapraszamy, uczniów Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie, kształcących się na kierunku technik logistyk zainteresowanych podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych do udziału w projekcie pt. „Dodatkowe kwalifikacje szansą dobrego zatrudnienia” RPWM.02.04.01-28-0084/19.


Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia:


1. Diagnoza
2. Szkolenie pt. Koszty w logistyce
3. Kurs pt. ECDL – współpraca on-line
4. Kurs pt. Branżowy język angielski
5. Szkolenie SOLVER – dodatek do arkusza kalkulacyjnego
6. Szkolenie pt. Radzenie sobie ze stresem
7. Szkolenie pt. Kompetencje interpersonalne – zarządzanie czasem
8. Szkolenie pt. Trening asertywności
9. Kurs Prawo jazdy kat. B
10. Staż

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:


Regulamin uczestnictwa

zał.1. Zgłoszenie udziału do projektu

zał.2. Formularz rekrutacyjny

zał.3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

zał.4. Oświadczenie uczestnika

zał.5. Oświadczenie i wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku

Krótki opis projektu

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności pracowniczych 16 uczniów/nic ZSZ im. Stanisława Staszica i CKU w Ostródzie z kierunku technik logistyk poprzez realizowane w ramach projektu wsparcie w postaci diagnozy, szkoleń/kursów i staży zawodowych w okresie wrzesień 2019 – wrzesień 2020 roku.
Realizacja projektu ma przełożyć się na wzrost zatrudnialności uczestników projektu poprzez nabycie oraz potwierdzenie kwalifikacji i umiejętności praktycznych i zastosowanie ich w praktyce u Pracodawcy. Działania pozwalają na zwiększenie zatrudnialności uczniów szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego. Projekt przyczynia się do wzmocnienia powiązania systemu kształcenia i szkolenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrostu jakości systemu szkoleń służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego. Projekt realizuje założenia MODEL 1.
a) zdiagnozowanie ucznia/słuchacza pod kątem uzupełnienia jego umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki w celu skierowania go na staż zawodowy oraz kursy/szkolenia, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem
b) realizacja staży zawodowych dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy. Model został dodatkowo rozszerzony o wsparcie w postaci wyposażenie uczniów w dodatkowe umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz w miękkie kompetencje pracownicze, które zostaną uzyskane w trakcie kursów/szkoleń powiązanych z profilem kształcenia, wybranych przy udziale pracodawców i poprzedzonych diagnozą ucznia